Medical Centar poliklinika

Featured Box Image

KONKURS

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA MEDICAL CENTAR U cilju jačanja svojih kapaciteta PZU MEDICAL CENTAR, r a s p i s u j e: K O N K U R S / N A T J E Č A J Za prijem u radni odnos kod poslodavca ''MEDICAL CENTAR'' SARAJEVO – u osnivanju - na radno mjesto