School & School

UPIS U ŠKOLU MEDICINE & VETERINE ZA DJECU!

UPIS U ŠKOLU MEDICINE & VETERINE ZA DJECU! Škola medicine & veterine namjenjena je za djecu 8-14 godina sa izraženom naturalističkom inteligencijom. Za buduće doktore, veterinare, bio naučnike, faramaceute. Mogućnost upisa ili prikljucenja svaki mjesec. Termin (subota 10:00-12:00 ili 12:00-14:00 sati). Prijave slati na: https://goo.gl/z5zgLB DRUGAČIJA ŠKOLA... Da li je vaše dijete fascinirano životinjama? Da li neizmjerno voli svog ljubimca ili bi žellio/la da ima jednog? Da li je ikada izrazio/la interes da postane jednog dana veterinar? Škola medicine i veterine je drugačije mjesto gdje djeca imaju mogućnost uporedno istraživati čovjeka ali i životinjski svijet, onaj krzneni, sa dvije ili četiri noge, perjasti ili ljuskasti, vodeni i površinski, divlji ili pitomi! Mi u School & School smo posvećeni pružanju jedinstvenog programa koji ima za zadatak da otkrije i razvije naturalističku inteligenciju kod djece, da ih educira, inspirira ali i zabavi. Družeći se sa životinjama djeca će imati priliku da upoznaju jedan novi svijet kao i psihologiju tog istog svijeta. Putem interaktivne rasprave, demonstracije i praktične izvedbe, naš jedinstveni program naučit će djecu osnovne vještine u radu sa životinjama, rukovanje, ishrana, zaštita, pregled i osnove pružanja prve pomoći kućnim ljubimcima. Osnove anatomije i fiziologije životinja je ono čime ćemo se baviti kroz cijelu školsku godinu, pokušavajući analogijom upoznati djecu sa građom i strukturom ljudskog tjela. Naš program nudi siguran ali i ugodan ambijent koji istražuje i gaji ljudsku vezu sa životinjskim svijetom, sve pod nadzorom visoko kvalificiranih profesionalaca i doktora veterinarske medicne, koji zajedno rade kako bi stvorili fascinantan i zabavan program koji ima za cilj potaknuti veterinara ili liječnika u dijetetu. Mi potičemo i ohrabrujemo djecu i tinejdžere da vole i cijene životinje! AMBIJENT & ATMOSFERA Dizajn unutrašnjeg uređenja škole je odraz onoga ko smo i šta radimo! Upravo iz tog razloga lokacija, prostor, unutrašnje uređenje i atmosfera škole nam je izuzetno bitna jer reprezentuje naš neformalan i moderan stil života. Atmosfera u školi je najbitnija! Ona je jedinstven paket svega onog što mi predstavljamo, sreća, veselje, pozitivna energija, ljubav, zadovoljstvo i vjera u ono čime se bavimo. Sve učionice/ prostorije zadovoljavaju najviše nastavno-tehnološke kriterije za izvođenje savremene interaktivne nastave. KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI OVOG KURSA STIČU: • Znanstvena kompetencija • Komuniciranje stranim jezikom VIŠE O PROGRAMIMA: BIOWORLD EXPLORER (I GODINA). Let' s Explore! Prva godina medicine i veterine kao interdisciplinarnog programa posvećena je: A). Upoznavanju sa životnom sredinom. 😎. Upoznavanje učenika sa građom i funkcijom ćelije, genetičkim materijalom na mikroskopskom nivou, njegovom organizacijom, raspodjelom i mehanizmima naslijeđivanja. C). Načinima i vrstama razmnožavanja živih bića i etapama razvića te položajem organizama i njihovim odnosima u svekolikoj biosferi. Fokus je na posmatranju, analiziranju i istraživanju organizacije živog svijeta na ćelijskom i molekularnom nivou. Također, kroz izučavanje prirode (the green house project) i faktora promjenljivosti učenici će imati mogućnost da uoče koncept po kojem ništa nije isto juče, danas, sutra što ih uvodi u kritičko razmišljanje i postavljanje logičkih i zanimljivih naučnih pitanja. Na kraju, izučavanje ekologije i zaštite životne sredine imat će za cilj da ekološki osvijesti djecu, da ih pozicionira kao buduće nosioce odgovornosti po pitanju opstanka i razvoja ljudske civilizacije. Teme izučavanja: Životna sredina, osnovi citologije i molekularne biologije, botanika, zoologija, biologija razmnožavanja i razvića, genetika. Uvod u astronomiju i astrobiologiju. Program uključuje studijske posjete i laboratorijska istraživanja. Učenici će tokom školske godine imati mogućnost da individualno ili timski rade na umjereno složenim i srednje složenim bio-projektima. Nastava se odvija uporedo na maternjem jeziku i engleskom jeziku. Procenat zastupljenosti predavanja na engleskom jeziku ovisi od prosječnog nivoa znanja cijele nastavne grupe. Kurs traje 8,5 mjeseci (sep - jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min). Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju. Cijena kursa 99 KM mjesečno. Termin nastave: Subota: 10:00-12:00 sati (Stara grupa) Subota: 12:00-14:00 sati (Nova grupa) Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec! -------------------------------------------------------------------------- HUMAN BIOLOGY (II GODINA) Druga godina medicine i veterine kao interdisciplinarnog programa posvećena je: Organizaciji ljudskog tijela, homeostaza, ljudski skeletni sistem, struktura kostiju, rast i razvoj kostiju, zglobovi sistema skeleta, problemi i bolesti skeletnog sistema, gladak, skeletni i srčani mišići, skeletni mišići, kontrakcija mišića... Nastavni sadržaji se stavljaju u funkciju objašnjavanja i analiziranja jedinstvene organizacije živog svijeta na molekularnom, ćelijskom i individualnom nivou... Fokus je na posmatranju, analiziranju i istraživanju organizacije živog svijeta na ćelijskom i molekularnom nivou. Teme izučavanja: Organizacija ljudskog tela, homeostaza, ljudski skeletni sistem, struktura kostiju, rast i razvoj kostiju, zglobovi sistema skeleta, problemi i bolesti skeletnog sistema, gladak, skeletni i srčani mišići, skeletni mišići, kontrakcija mišića.... Program uključuje studijske posjete i laboratorijska istraživanja. Učenici će tokom školske godine imati mogućnost da individualno ili timski rade na srednje složenim i složenim bio-projektima. Nastava se odvija uporedo na maternjem jeziku i engleskom jeziku. Procenat zastupljenosti predavanja na engleskom jeziku ovisi od prosječnog nivoa znanja cijele nastavne grupe. Kurs traje 8,5 mjeseci (sep - jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min). Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju. Cijena kursa 99 KM mjesečno. Termin nastave: Subota: 10:00-12:00 sati (Stara grupa) Subota: 12:00-14:00 sati (Nova grupa) Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec! --------------------------------------------- VETERINARY (III GODINA) Treća godina medicine i veterine kao interdisciplinarnog programa posvećena je: Organizaciji životinjskog tijela, skeletni sistem, struktura kostiju, rast i razvoj kostiju, zglobovi sistema skeleta, problemi i bolesti skeletnog sistema, gladak, skeletni i srčani mišići, skeletni mišići, kontrakcija mišića... Nastavni sadržaji se stavljaju u funkciju objašnjavanja i analiziranja jedinstvene organizacije životinjskog svijeta na molekularnom, ćelijskom i individualnom nivou... Fokus je na posmatranju, analiziranju i istraživanju organizacije životinjskog svijeta na ćelijskom i molekularnom nivou. Teme izučavanja: Organizacija životinjskog tijela, homeostaza, životinjskog skeletnog sistem, strukture kostiju, rast i razvoj kostiju, zglobovi sistema skeleta, problemi i bolesti skeletnog sistema, gladak, skeletni i srčani mišići, skeletni mišići, kontrakcija mišića.... Program uključuje studijske posjete i laboratorijska istraživanja. Učenici će tokom školske godine imati mogućnost da individualno ili timski rade na složenim bio-projektima. Nastava se odvija uporedo na maternjem jeziku i engleskom jeziku. Procenat zastupljenosti predavanja na engleskom jeziku ovisi od prosječnog nivoa znanja cijele nastavne grupe. Kurs traje 8,5 mjeseci (sep - jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min). Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju. Cijena kursa 99 KM mjesečno. Termin nastave: Subota: 10:00-12:00 sati (Stara grupa) Subota: 12:00-14:00 sati (Nova grupa) Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec! --------------------------------------------- EMERGENCY MEDICINE & VETERINARY (IV GODINA) Četvrta godina medicine i veterine posvećena je urgentnoj medicini i veterini za „ne-doktore“ pri čemu se posebna pažnja pridaje: Kako dijagnosticirati, lječiti i spriječiti povrede i bolesti. Posebna pažnja se pridaje na ishranu, infekciju i prevenciju bolesti i dijagnostičke tehnike kao primarne načine za spriječavanje i liječenje zdravstvenih problema. Nastava uključuje najnovije farmaceutske informacije, informacije o bolestima, i još mnogo toga. Riječ je o drugačijoj i široj perspektivi zahvaljujući kojoj učenici mogu pronaći svoju ljubav, buduću akademsku i profesionalnu vokaciju. To je talenat ili sposobnost da svoju budućnost posvete onom što ih zaista najviše interesuje. Ukoliko uključe strast u izučavanje, sa sigunosti ćemo znati da smo uspjeli svi zajedno! Mi u School & School vjerujemo da to djeca mogu! Teme izučavanja: Kako dijagnosticirati, lječiti i spriječiti povrede i bolesti. Posebna pažnja se pridaje na ishranu, infekciju i prevenciju bolesti i dijagnostičke tehnike kao primarne načine za spriječavanje i liječenje zdravstvenih problema. Program uključuje studijske posjete i laboratorijska istraživanja. Učenici će tokom druge školske godine imati mogućnost da individualno ili timski rade na visoko složenim projektima. Nastava se odvija uporedo na maternjem jeziku i engleskom jeziku. Procenat zastupljenosti predavanja na engleskom jeziku ovisi od prosječnog nivoa znanja cijele nastavne grupe. Kurs traje 8,5 mjeseci (sep - jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min). Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju. Cijena kursa 99 KM mjesečno. Termin nastave: Subota: 10:00-12:00 sati (Stara grupa) Subota: 12:00-14:00 sati (Nova grup Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec! ___________________________________________ DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMIMA: • Rezervacija mjesta potvrđuje se prijavom i uplatom prvog modula (1 mjesec) u samoj školi ili uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka). • Plaćanje je obročno (mjesečno) i vrši se do 10-og u mjesecu za tekući mjesec, i to uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka) ili gotovinski u samoj školi. • Orginalni udžbenici i radna sveske, licence programskih alata (robotika & programiranje) ne ulaze u cijenu koštanja i predstavlja jednokratan trošak na početku školske godine. Cijena udžbenika i radne sveske bit će dostupna početkom školske godine. • U cijenu je uključen ostali nastavni materijal, akademski coaching, fun & art class, izvještaj o napretku, flashcards, placement test, periodični i završni testovi, School & School Certifikat. • Kurs traje 8,5 mjeseci (sep - jun), ovisno od datuma upisa, nakon čega polaznici/ studenti stiču pravo na School & School Certifikat. • 6 polaznika je minimalan broj potreban za formiranje jedne nastavne grupe. Grupe su male i čine maksimalno do 10 polaznika. Cilj je da se profesor posveti svakom polazniku/ studentu i dostizanju njihovih individualno postavljenih ciljeva. • Termini održavanja kursa se odvijaju u dvije varijante i prilagođene su polaznicima, 1 varijanta - radnim danima; 2 varijanta - subotom. • Popust za roditelje za dvoje ili više djece (5% po djetetu), za dva ili više programa koja se pohađaju popust je 5% (po predmetu). Napomena: Cijena za specijalne programe, individualne časove i namjenski prilagođenu nastavu potrebama polaznika/studenta se posebno ugovara. ___________________________________________ EVALUACIJA ZNANJA I OTKRIVANJE NADARENOSTI KOD UČENIKA: Za svaku nastavnu grupu i učenika individualno, vodi se poseban dnevnik evidencije rezultata provedenih aktivnosti učenika i formiranje konačne ocjene na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Dnevnik sadrži rezultate iz domena nastavnog procesa kojim se evidentira prisustvo, kvalitet urađene zadaće, znanje učenika (kviz), aktivnost na času, te finalno mjesečno testiranje (test), na osnovu kojih se analizira napredak, radna navika i motivacija učenika. Bitan dio dnevnika je zapažanje i preporuka nastavnika koji imaju za cilj da pomognu učeniku u postizanju zadovoljavajući rezultata. Osim evidencije i praćenja rezultata nastavnog procesa, nastavnici imaju zadatak da putem neposredne opservacije odrede učestale ili ponavljajuće karakterne osobine učenika, a sve u cilju prepoznavanja i otkrivanja izraženih talenata kod djece. Za djecu iznad osam godina vrši se MI8 testiranje na osnovu kojeg uspoređujemo rezultate dobijene tokom nastavnog procesa i neposredne opservacije, čime se potvrđuju ili ne potvrđuju prethodno dobijeni rezultati o izraženosti određenih talenata za svakog pojedinačnog učenika. Ciljevi nastavnog procesa Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste omogućiti učenicima prostor i vrijeme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i njegovati dječiji talenat. Treći cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku učenicima u njihovom izražaju. Četvrti cilj je izgraditi i održavati samopouzdanje učenika na najvišem nivou. Javna prezentacija radova i stečenog znanja Na kraju svakog polugodišta (kraj decembra) i školske godine (polovina juna) učenici prezentuju svoje radove i stečeno znanje na školskim izložbama pod nazivom School & School - ShowDown Expo, tokom kojeg učenici napokon imaju mogućnost da potvrde sve svoje otkrivene i stečene potencijale. ShowDown Expo je javni test za sve učesnike u nastavnom procesu. ____________________________________________ INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije pišite nam na: sarajevo@schoolandschool.com ili pozovite na broj: +38761 60 342 1 555. Posjetiti nas možete u Sarajevu na adresi Zelenih beretki br. 6, Centar, neposredno uz Dom Armije. Unaprijed zahvalni, School and School Drugačija škola medicine i veterine!