Medical Centar poliklinika

KONKURS

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA MEDICAL CENTAR U

cilju jačanja svojih kapaciteta PZU MEDICAL CENTAR, r a s p i s u j e:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

Za prijem u radni odnos kod poslodavca ''MEDICAL CENTAR'' SARAJEVO – u osnivanju - na radno mjesto kako slijedi:

1. Direktor (m/ž) – 1 izvršilac

2. Administrativni radnik (m/ž) - 1 izvršilac

3. Medicinska/stomatološka sestra/tehničar (m/ž) - 2 izvršioca

4. Diplomirani inženjer medicinske radiologije (m/ž) - 1 izvršilac

5. Diplomirani inženjer biohemije (m/ž) - 1 izvršilac

6. Doktor stomatologije (m/ž) - 1 izvršilac

7. Specijalista biohemije (m/ž) - 1 izvršilac

8. Specijalista radiologije (m/ž) - 1 izvršilac

9. Specijalista ginekologije (m/ž) - 1 izvršilac

10. Specijalista interne medicine (m/ž) - 1 izvršilac

11. Specijalista medicine rada (m/ž) - 1 izvršilac

12. Specijalista ortopedije (m/ž) - 1 izvršilac -

Za Poziciju broj 1 Direktor se bira na period od 4 godine. Pored opštih uslova i uslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koje mora ispunjavati direktor poliklinike (''Sl. novine FBiH'', br.46/10 i 75/13) kandidat mora ispunjavati i sljedeće uslove: - završen medicinski ili stomatološki fakultet

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

Kraću biografiju-CV; uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

diplomu;

dokaz o položenom specijalističkom ispitu;

ljekarsko uvjerenje;

uvjerenje o radnom iskustvu;

uvjerenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti;

uvjerenje da kandidatu pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom nadležnog tijela nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti;

licenca za samostalni rad (izdata od nadležne lječničke komore);

za penzionere ovjerena kopija rješenja o penzionisanju;

dokaz o posjedovanju edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta treći nivo i/ili magistarski studij iz navedene oblasti i/ili specijalizaciju iz oblasti menadžmenta zdravstva,

važeću sanitarnu knjižicu, te ostalu dokumentaciju na zahtjev nadležnog ministarstva. -


Za sve pozicije Uslovi: Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje stomatološke/medicinske djelatnosti za naprijed navedene pozicije definisane Zakonom o stomatološkoj djelatnosti (''Sl. Novine  FBiH'' br. 37/12 ), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), ostalim pozitivnim pravnim propisma koji regulišu ovu oblast i Pravilima poslodavca, kako slijedi: • Da je državljanin BiH; • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost; • Završen odgovarajući fakultet; • Završenu odgovarajuću srednju medicinsku školu opšteg ili stomatološkog usmjerenja odnosno zdravstveni fakultet za poziciju 3; • Položen stručni ispit u odgovarajućem zvanju; • Položen odgovarajući specijalistički ispit za sve pozicije gdje se traži specijalista izuzev pozicije 2 i 3, • Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdatu od strane nadležnog organa/komore za sve pozicije izuzev pozicije 2, Kao i • Znanje i aktivno korištenje računara • Dobre komunikacijske vještine • Rad u timu Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Opis poslova za sve pozicije je regulisan važećim zakonskim aktima i pravilima poslodavca. Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu CV, a kandidat koji bude primljen dužan je u roku od 8 dana dostaviti, u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju – (za sve pozicije izuzev pozicije br.1 gdje su kandidati dužni odmah uz prijavu dostaviti traženu dokumentaciju navedenu u odjeljku koji se odnosi na navedenu poziciju): Uvjerenje o državljanstvu; rodni list; poreznu karticu; diplomu; dokaz o položenim dodatnim ispitima i stečenim kvalifikacijama; dokaz o položenom stručnom ispitu; dokaz o položenom specijalističkom ispitu (izuzev pozicije br. 2 i 3); licencu (izuzev pozicije br. 2); ljekarsko uvjerenje kao dokaz opšte i poslovne sposobnosti i važeću sanitarnu knjižicu.

Prijave i CV dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Privatna zdravstvena ustanova ''MEDICAL CENTAR'' Travnik Sa naznakom (prijava na konkurs za Medical centar SARAJEVO) Ul.Slavka Gavrančića 17C, Travnik Ili putem e-mail-a: sekretar@fzf.edu.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Odabir kandidata, sa liste onih koji zadovoljavanju zakonske uslove, je diskreciono pravo poslodavca. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljoj proceduri. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.