Agencija Poslovnost

Usluge izrade izvještaja o transfernim cijenama

U ponudi Agencije Poslovnost nudimo Vam:


IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

Porezni obveznik u momentu dostavljanja prijave poreza na dobit prema članu 49. Zakona o porezu na dobit FBiH u svojoj dokumentaciji treba da posjeduje Izvještaj o transfernim cijenama, koji minimalno, treba sadržavati sljedeće podatke:

A) ORGANIZACIONA STRUKTURA I PREGLED POSLOVANJA GRUPE POVEZANIH LICA KOJOJ PRIPADA OBVEZNIK

Organizaciona i pravna struktura grupe, opći finansijski podaci, opće informacije o poreznom obvezniku, uključujući, a ne ograničavajući se na, historijat, vlasničku i organizacionu strukturu, pregled finansijskog poslovanja, poslovnu politiku, ključne poslovne faktore i osnovne podatke o povezanim licima - članovima grupe, sa kojima obveznik ima transakcije.

B) ANALIZA DJELATNOSTI POREZNOG OBVEZNIKA

U analizi djelatnosti navode se informacije o:

djelatnosti poreznog obveznika, proizvodima i uslugama, tržištu, i ključnim konkurentima;

dinamici industrije/djelatnosti i tržišta, regulativi i ekonomskim uslovima u kojima posluje porezni obveznik;

strategiji poreznog obveznika, uključujući bilo koje značajne promjene u prethodnim godinama kao što je restrukturiranje, akvizicija ili podjela, a koje utječu na poreznog obveznika.

C) OPIS TRANSAKCIJA

Opis transakcija između poreznog obveznika i povezanih lica koji su predmet TP dokumentacije za poslovnu godinu, što uključuje: detalje transakcija između poreznog obveznika i povezanih lica, uključujući identitet povezanih lica, vezu, iznose i uključene države te ugovore ili sporazume koji iskazuju uslove transakcija, uključujući i metodologiju formiranja cijena;

D) FUNKCIONALNA ANALIZA

Porezni obveznik je dužan da detaljno opiše i definira transakcije sa povezanim licima, uključujući funkcije koje obavlja, sredstva koja koristi i rizike koje preuzima;

E) EKONOMSKA ANALIZA

Ekonomska analiza se sastoji od:

izbora metode transferne cijene i razloga zašto se ta metoda smatra najprikladnijom;

izbora testirane strane i razloge koji podržavaju izbor;

detalja o uporedivoj transakciji i pregled kriterija koji su utjecali na izbor;

analize uporedivosti transakcije povezanih lica/testirane strane i uporedive;

detaljnih pregleda bilo kojih prilagođavanja koje se vrše u svrhu uporedivosti;

benchmark analize – određivanje cijene/marže koja je zastupljena na tržištu za koju se smatra da je definisana u skladu sa principom „van dohvata ruke“;

F) ZAKLJUČAK

Zaključak treba sadržavati podatak o tome da li su cijene u transakcijama sa pojedinačnim povezanim licima u skladu sa cijenama koje su utvrđene po principu „van dohvata ruke“ ili je neophodno vršiti njihove korekcije u skladu sa izabranom metodom za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“.

Dokumentaciju o TC porezni obveznik je dužan dostaviti Poreznoj upravi na njen zahtjev u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva.